Logo dolnyzemplin.sk

Parky, vzácne stromy

Park Kerta v Michalovciach - 370 ročný strom

Park Kerta patrí k najstarším miestam v meste. V knihe o histórii Michaloviec sa o ňom píše, že je súčasťou pamiatkovej zóny, ktorej územie tvoria dva kaštiele s priľahlými hospodárskymi budovami a areálom grécko-katolíckeho Kostola Narodenia Panny Márie. Jeho výsadba prebehla v polovici devätnásteho storočia. Donedávna ešte majetok rodiny Sztárayovcov bol nielen miestom oddychu, ale v minulých časoch znamenal park niečo ako „povinnú výbavu“ každého kaštieľa.

Rastie v ňom aj vzácny strom – dub letný, neďaleko vodného toku Laborca na ulici Grófa Antala Sztárayho. Tento pozoruhodný strom má výšku 25 m a vek približne 370 rokov. Obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou je 642 cm. Dub má mohutný vzrast, nepravidelnú košatú korunu, je zdravý, len ojedinele sa na ňom vyskytujú tenšie preschnuté konáre. Kostru parku tvoria domáce listnaté dreviny, doplnené skupinami introdukovaných exotických listnatých a ihličnatých drevín. V parku sa nachádza asi 60 exemplárov vzácnych a zaujímavých druhov drevín. V parku možno obdivovať agát biely, dub bukovitý, dub letný, dub zimný, dub cerový, zriedkavý dub žltkastý, dub šarlátový, jaseň štíhly, jaseň americký, javor horský, javor mliečny, javor poľný. Početne sú zastúpené lipa veľkolistá, ľaliovník tulipánokvetý,  pagaštan konský, orech čierny, brest hrabolistý, platan javorolistý.  Ihličnanov je v parku menej, nachádzajú sa tu smrek obyčajný, tis obyčajný a sofora japonská.

Dendrologický park s cudzokrajnými stromami

V Pavlovciach nad Uhom v miestnom parku rastie orech, ktorý má 199 rokov, výšku 25 m. Orech rastie v parku, ktorý obkolesoval kaštieľ rodu Barkóciovcov. Z kaštieľa dnes stojí už len panská jazdiareň. Strom je jedným z dvoch vysadených exemplárov, ktoré dal v polovici 19. storočia vysadiť gróf Barkóci a prežili aj budovu kaštieľa. Park s rozlohou necelých 14 hektárov, aj budova panskej jazdiarne, sú dnes evidované ako národné kultúrne pamiatky.
Park o rozlohe 19,89 ha je evidovaný ako národná kultúrna pamiatka a bol založený v polovici 19.storočia pri miestom, dnes už neexistujúcom kaštieli. V parku možno nájsť okrem iných i tieto druhy drevín: dub, lipa, javor, hrab, jaseň, platan, pagaštan, hloh, čremcha, lieska, vtáčí zob, moruša, baza čierna, brest, vŕba a brečtan.

Mestský park Trebišov 

Mestský park v Trebišove má rozlohu 62 ha. Vznikol koncom 18.storočia po vzore anglických parkov v súvislosti s výstavbou kaštieľa grófom Imrichom Csákym. Dreviny vysadené v parku boli dovezené z celého sveta. Z pohľadu fauny medzi najvýznamnejšie dreviny tu patria: sofora japonská, smrek varieta inverza, platan javorolistý, záhradná varieta borievky fínskej, gledíčia trojtŕňvá, beztŕňovec dvojdomý, jedľa srienistá, katalpa bignóniovitá. Mestský park je výnimočný z hľadiska lokalizácie významných chránených kultúrnych pamiatok.

Dnes územie parku plní funkciu oddychovo-rekreačnú, kultúrno-spoločenskú a historicko-archeologickú. Na území parku sa okrem zaujímavej flóry a fauny nachádzajú aj historické pamiatky a športovo-rekreačné zariadenia. Okrem neskorobarokového, neskôr klasicisticky upraveného kaštieľa s hospodárskymi budovami z roku 1786 sa v areáli historického parku a v jeho bezprostrednom okolí sa nachádzajú aj ďalšie chránené kultúrne pamiatky - hrad Parič, základy stredovekého kostola Sv. Ducha, rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie, gréckokatolícky chrám Nanebovzatia Panny Márie, pavlínsky kláštor, mauzóleum grófa Júliusa Andrássyho, súsošie Immaculaty a archeologické lokality z praveku a stredoveku. Medzi najcennejšie chránené kultúrne pamiatky patrí neogotické mauzóleum grófa Júliusa Andrássyho z roku 1893.

Park v kaštieľnom areáli Strážske 

Park v Strážskom bol založený koncom 19. storočia. Je to typický feudálny park s výrazným vplyvom sentimentálneho romantizmu, ktorý sa vyznačoval značným zahustením porastov a väčším podielom exotických drevín. Park je rozlohou najväčším mestským parkom okresu Michalovce (vrátane okresu Sobrance) a má výmeru 14,80 ha. Do roku 1994 bol chráneným parkom.

Okrem súvislého porastu cesnaku medvedieho a viacerých dendrologicky cenných jedincov sa v ňom nachádza aj skutočná rarita – zvyšky topoľa bieleho. Topoľ biely mal vo výške 1,30 m priemer 401 cm, obvod 12,60 m. Vek sa odhaduje na 200 rokov. Druhý mohutný topoľ biely má vypočítaný priemer 300 cm. V parku je nádherný exemplár pagaštana konského – najmohutnejší v okrese. Proti mrazom a exhalátom je odolný. Buk lesný, ako dominantná drevina lesných porastov pohoria Vihorlat a Popriečný sa prezentuje v parku ôsmymi exemplármi, pričom šesť z nich má prsný priemer 100 cm a viac. Javor poľný vyniká mohutným kmeňom a korunou. Lipy sú najpočetnejšie zastúpené v južnej časti parku. Najmohutnejšia lipa malolistá má prsný priemer 140 cm. Veľmi zaujímavý je výskyt beztŕňovca dvojdomého, ktorý sa v parku rozmnožuje zo semena, teda prirodzeným zmladením. Z ihličnanov vyniká dekoratívnymi vlastnosťami borovica lesná – sosna. Okrem spomínaných drevín rastie v parku jaseň štíhly, hrab obyčajný, viac druhov topoľov, vysadených do prísnych geometricky usporiadaných radov, smrek pichľavý, viaceré druhy tují a cypruštekov.

Národná prírodná rezervácia Kyjovský prales

Prales listnatých stromov rozprestierajúci sa na takmer 400 ha vo Vihorlatských vrchoch. Ochranári prales hodnotia ako horúceho kandidáta na zápis do zoznamov UNESCO a to najmä vďaka 350-ročným bukom, ktoré nikde inde nerastú. V pralese platí prísny zákaz vstupu, pohyb je možný iba na základe špeciálneho povolenia správcu.  

Fotoalbum k článku

Súvisiace články

A bank épülete
A régi bíróság épülete
Aranybika
Bank palota
Banková budova
Bankový palác
Budova starého súdu
Grosz palota
Groszov palác
Honismereti múzeum Tőketerebes
Kaplnka sv. Antona Paduánskeho
Kaštieľ Sztárayovcov
Mousson ház
Moussonov dom
Parkok, értékes fák
Páduai Szent Antal Kápolna
Radnica
Sedmičky v dejinách Michaloviec
Sztáray kastély
Vlastivedné múzeum v Trebišove
Városháza
Zempléni múzeum Nagymihályban
Zemplínske múzeum v Michalovciach
Zlatý býk
Zsidó zsinagóga
Židovská synagóga

Mapa a body záujmu

Videá z regiónu