Logo dolnyzemplin.sk

CHKO Latorica

CHKO Latorica je po CHKO Záhorie druhým veľkoplošným chráneným územím nížinného typu krajiny na území SR, zaberá plochu 23 198 ha. Územie zahŕňa hlavný tok Latorice a dolnú časť toku Laborca a Ondavy so sústavou slepých ramien a priľahlými lužnými lesmi a aluviálnymi lúkami. Takmer celé územie  je popretkávané  sieťou živých a mŕtvych  ramien a melioračných kanálov, ktoré vznikli  po regulácii tokov a procesom odvodňovania v r. 1953 - 1965.

Flóra

Najvýznamnejším fenoménom CHKO sú už dnes zriedkavé a mimoriadne vzácne vodné a močiarne biocenózy, tvoriace komplex, ktorý nemá obdobu v celej republike. Druhové zloženie rastlinných spoločenstiev je veľmi rôznorodé. Zo vzácnych vodných druhov tu môžeme nájsť lekno biele, leknicu žltú, rezavku aloovitú, kotvicu plávajúcu, húsenikovec erukovitý a mnohé iné. K najvzácnejším druhom poniklec  (zimmermanov , lúčny), gypsomilka metlinatá, klinček neskorý, vstavač úhľadný, bleduľa jarnámarsilea štvorlistá.  Pravidelne zaplavované lúky, slúžiace ako pastviny, sú charakteristické rozptýlenými skupinami krovín a krovinných spoločenstiev, ako aj solitérmi, prevažne vŕbami.

Fauna

Bohaté je zastúpenie živočíchov. Poloha územia v migračnej ceste vodného vtáctva predurčuje vysoký počet tu sa vyskytujúcich živočíchov zo vzdialenejších geografických oblastí.  Z bezstavovcov môžeme spomenúť  roháča obyčajného, kobylku šúrovú, koníka stepného, modlivku zelenú. Bohaté je zastúpenie rýb - čík európsky, blatniak tmavý, lopatka dúhová, hrebeňačka vysoká. Vyskytujú sa tu všetky druhy obojživelníkov - korytnačka močiarna, jašterica zelená, užovka stromová, vydra riečna... Z vtákov  v území hniezdi orliak morský, bocian čierny,  volavka purpurová, beluša malá, kormorán veľký, kúdeľníčka lužná, netopier obyčajný a iné.

Medzibodrožie a Ramsarská lokalita

Lužné lesy, vodné a močiarne spoločenstvá, zaplavované územie Latorice so spleťou mŕtvych ramien, pieskové duny - to všetko vytvára svojrázny a neopakovateľný charakter tejto časti Latorickej roviny.
Na území CHKO sa nachádza 11 maloplošných chránených území. Do Európskej sústavy chránených území Natura 2000 je zaradených 12 území európskeho významu a Chránené vtáčie územie Medzibodrožie, ktoré prekrýva veľkú časť CHKO Latorica.  Súčasťou CHKO je aj Ramsarská lokalita Latorica, ktorá  má nadregionálny  význam pre migráciu organizmov. Bola zapísaná medzi medzináredne významné mokrade v r. 1993.

Chránené vtáčie územie  Medzibodrožie (33 754 ha), ktorého súčasťou je aj CHKO Latorica,  sa nachádza  v oblasti riek Latorica, Laborec a Ondava.  Celé územie je charakteristické  mozaikou rôznych biotopov - lúky, polia, mŕtve  ramená, lužné lesy, močiare, piesočné duny.

Národná prírodná rezervácia Tajba

Národná prírodná rezervácia Tajba je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Latorica a pod ochranou zákona sa nachádza od roku 1966. Ide o izolované mŕtve rameno Bodrogu, predstavujúce pozostatky močiarnych spoločenstiev územia Medzibodrožia. Ide o unikátne miesto s výskytomvzácnej Korytnačky močiarnej (Emys orbicularis), ktorá sa tu rozmnožuje prirodzenou cestou a pre ktorú predstavuje toto územie jedno z posledných útočísk vôbec. Okrem Korytnačky močiarnej sa na území Tajby vyskytuje viacero  vzácnych druhov chráneného močiarneho rastlinstva a živočíšstva, predovšetkým z radov vodného vtáctva, ale i obojživelníkov a plazov.

Fotoalbum k článku

Súvisiace články

Agroturistika
Agroturizmus
Chránená krajinná oblasť Vihorlat
Cycling routes
Cyklotrasy
Educational trails
Kerékpárutak
Landscape Protected area Latorica
Latorca Tájvédelmi Terület
Morské oko
Morské oko (Sea eye)
Náučné chodníky
Protected landscape area Vihorlat
Rural tourism
Senianske rybníky
Senianske rybníky (PLA)
Tanösvények
Tengerszem-tó
Vihorlát Tájvédelmi Terület

Mapa a body záujmu

Videá z regiónu