Logo dolnyzemplin.sk

Senianske rybníky

Lokalita Senianske rybníky zahŕňa v sebe Národnú prírodnú rezerváciu, sústavu chovných rybníkov a okolité lúky. Je jednou z najvýznamnejších ornitologických lokalít v strednej Európe. Tvorí ho sústava komerčne využívaných rybníkov a národná prírodná rezervácia Senné rybníky. Územie je významné hniezdisko pre vodné a pri vode žijúce vtáky. Hniezdi tu napríklad lyžičiar biely, šabliarka modronohá, volavka biela a striebristá, kaňa močiarna, volavka purpurová. Tento „vtáčí raj“ medzinárodného významu sa nachádza medzi obcami Senné a Iňačovce na geologickej zníženine, tzv. „senianskej mokrade“ v nadmorskej výške 100 – 104m a zaberá plochu 1490 ha. 

Vtáčí raj  - chránené vtáčie územie

Bohatstvo druhového výskytu vtákov (doteraz zanamenaný výskyt 145 druhov!, z toho 55 hniezdiacich a pre 25 druhov je Senné jedinou alebo najvýznamnejšou hniezdnou lokalitou na Slovensku) dalo podnet na zaradenie tejto lokality medzi významné vtáčie územia (IBA - Important Birdś Areas) a v roku 1990 aj mezdi Ramsarské lokality. V rámci zaradenia do zoznamu ramsarských lokalít NPR Senné rybníky splnila kritéria pre jej začlenenie medzi unikátne mokrade tým, že sa v nej nachádza populácia vzácnych, ohrozených a kriticky ohrozených druhov (5 druhov celosvetovo a 53 druhov celoeurópsky ohrozených).

Na Senianskych rybníkoch sa pravidelne vyskytujú značné počty jedincov rôznych druhov vodných vtákov indikujúcich význam mokrade (napr. potápka striebristá, potápka červenokrká, kormorán veľký, volavka purpurová, volavka biela, volavka striebristá, chavkoš nočný, lyžičiar biely, bučiak trsťový, bučiačik močiarny, chriašteľ vodný, šabliarka modronohá, šišila bocianovitá, brehár čiernochvostý, kalužiak červenonohý, pobrežník bojovný, rybár čierny, rybár bahenný, fúzatka trsťová, slávik modrák, myšiarka močiarna, kaňa močiarna).
 

Národná prírodná rezervácia

Senné rybníky sa rozprestierajú na východnom Slovensku a zaberajú k.ú. obce Iňačovce v okrese Michalovce a k.ú. obce Blatná Polianka v okrese Sobrance, kde sa nachádza tzv. senianska depresia, jedna z najvýznamnejších ornitologických lokalít v strednej Európe. V roku 1974 boli Senné rybníky vyhlásené za štátnu prírodnú rezerváciu v zmysle vtedajšieho platného zákona o štátnej ochrane prírody za účelom ochrany vzácnych biocenóz a vodného vtáctva na vedecko-výskumné, kultúrno-výchovná a náučné ciele o výmere 21,28 ha. V zmysle v súčasnosti platného zákona o ochrane prírody a krajiny s účinnosťou od 1.1.1995 sú Senné rybníky ustanovené za národnú prírodnú rezerváciu (NPR), ktorá predstavuje mimoriadne cenné a významné územie z dôvodu výskytu vodného a pri vode žijúceho vtáctva a jedinečnú oddychovú lokalitu na jarnom a jesennom migračnom ťahu. Na území NPR Senné rybníky platí najprísnejší piaty stupeň ochrany a na území ochranného pásma štvrtý stupeň ochrany.

Dnešná vtáčia lokalita Senné má rozlohu 1 440 ha a zahŕňa:

 • národnú prírodnú rezerváciu
 • sústavu chovných rybníkov
 • okolité lúky

Možnosť nenáročného pozorovania a poznávania vtáctva láka na Senné stále viac ornitológov a milovníkov prírody z celého Slovenska aj z Európy. Po vybudovaní rybničnej sústavy v Iňačovciach, pozostávajúcej z 28 hospodárskych rybníkov sa rybnikárstvo stalo dominantným prvkom miestnej ekonomiky. Hlavnými chovanými druhmi rýb sú kapor, amur, tolstolobik, sumec, šťuka a iné. Vo vyčlenených rybníkoch si prídu na svoje aj milovníci športového a rekreačného rybolovu.
 

Ďalšie pozoruhodné miesta prírody

Návštevníci Dolného Zemplína môžu navštíviť aj ďalšie pozoruhodné miesta prírody:

Národné prírodné rezervácie:

 • Jovsianska hrabina (katastrálne územie Jovsa – 157,6 ha)
 • Kopčianske slanisko (katastrálne územie Zemplínske Kopčany – 9,05 ha)
 • Latorický luh I. (katastrálne územie Boťany – 40,7 ha)
 • Latorický luh II. (katastrálne územie Boťany – 15,1 ha)

Prírodné rezervácie:

 • Oľchov (katastrálne územie Ložín – 19,58 ha)
 • Ortov (katastrálne územie Pavlovce nad Uhom, Čierne Pole - 14,84 ha)
 • Raškovský luh (katastrálne územie Malé Raškovce – 12,23 ha)
 • Slavkovské slanisko (katastrálne územie Slavkovce – 11,77 ha)
 • Vinianska stráň – Senderov (katastrálne územie Vinné – 51,95 ha)
 • Chlmecká skalka (katastrálne územie Oreské, Chlmec – 1,10 ha)

Chránené prírodné územia:

 • Chránená krajinná oblasť Latorica
 • Krajinný priestor Laborec – Veľké Raškovce, Drahňov, Oborín

Chránené areály:

 • Lužný les pri Laborci (katastrálne územie Strážske – 3,88 ha)
 • Zemplínska šírava (katastrálne územie Jovsa, Kusín, Hnojné – 622,49 ha) 

Fotoalbum k článku

Súvisiace články

Agroturistika
Agroturizmus
CHKO Latorica
Cycling routes
Cyklotrasy
Educational trails
Kerékpárutak
Landscape Protected area Latorica
Latorca Tájvédelmi Terület
Náučné chodníky
Rural tourism
Senianske rybníky (PLA)
Széles-tó (Zemplínska Šírava)
Tanösvények
Zemplínska šírava

Mapa a body záujmu

Videá z regiónu